JO BHI BURA BHALA HAI ALLAH JANTA HAI FREE DOWNLOAD

Sura Aal e Imran Ayaat 45 Agar Allah logon ko aapas mein aik doosray say na hatata rehta to zaroor gira diay jaatey khaan qaahen aur kaleesa aur girjay aur masjiden jahan Allah ka naam ba-kasrat liya jata hai. Yehi loge imaan k sachey hen Sura Hujraat, Ayat No Unn logon ko dost na banao jo tumharay deen ko hansi khel banaye huye hain khuwa woh un mein say hon jo tum say pehlay kitab diye gaye ya kuffaar hon agar tum momin ho to Khuda say dartay raho. Lekin phir bhi tum ney aapas mein qatal kya aur aapas k aik garoh ko jila watan bhi kya aur gunah aur zyaadti k kaamon mein in k khilaaf doosray ki taraf daari ki.

Uploader: Gardalar
Date Added: 27 November 2009
File Size: 63.61 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 65933
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Momin mard ya aurat k liay ye jaiz nahi hai k jab aik mamla Allah aur us k Rasul ne tay kar dia hai to us k baarey men apni raaey rakhen. Yaqeenan tumharay liye ibrat ki nishani thi unn do jamaaton mein jo aapas men lar rahay thay. Jo buland-o-bala or pak saf hein.

Jo Bhi Bura Bhala Hai Allah Janta Hai [Jagjit Singh] | lyrics you

Kisi reshtay daar yateem ko. Na miskeeno ko khana khilatay thay.

Ye raat taloo e Subah tak aman aur salaamti hai Sura Qadar Sood khore qayamat k din is tarah uthen gay jaisay shetan ne unhen chu ker paghal bana dya ho. Phir jissay chahay bakshay aur jissay chahay saza de aur Allah har cheez par Qaadir hai Sura Baqra Ayat Ab to wo kafir bhoncka reh gaya aur Khuda zalimon ko hidayat nahi deta Sura Baqra Ayat 25 Aur agar tmhara Rab chahta to tamam loge imaan laatey to kya tum jo bhi bura bhala hai allah janta hai per zabardasti karna chatay ho k wo momin ho jaaen.

Sura Yunas Ayaat 59, Aey ahl-e-kitab Paighamberon k aaney ka silsila jo aik arsey tk munqata raha to ab tumharey paas hamara Pighamber agaya hai jo tum se hamarey ahkam bayan karta hai taakey tum ye na kaho k hamrey paas koi khuskhabri jo bhi bura bhala hai allah janta hai wala ya daraney wala nahi aya so ab tumharey paas khuskhabri sunaney wala aur daraney wala agaya hai aur Khuda har cheez par Qadir hai Sura Maida, Ayat No Sura baqra ayat no Wohi to hai jis ney aftab ko roshan aur chand ko munawar banaya aur chand ki manzilen muqarrar kin takay tum barson ka shumar aur kamon ka hisab maloom karo.

  300 PARUTHI VEERARGAL PART 2 TAMIL FREE DOWNLOAD

Yaqeenan iss mein aqalmandon k liye bari ibrat hai Sura Aal e Imran Ayat By RezaFebruary 9, in Off-Topic. Ab to wo kafir bhoncka reh gaya aur Khuda zalimon ko hidayat nahi deta Sura Baqra Ayat Jo loge imaan laye un ke dil Allah ke zikr se itminan hasil kartay hen. Aur jo shaks Khuda aur us k Paighamber k farmaan par chaley ga Khuda us ko jannaton men daakhil karega jin k neechay nahren bah rahi hen aur jo nafarmani karega usey burey dukh ki saza daiga Sura Fatah, Ayat No 17 Jab kafiron ne apney dilon men zid ki aur zid bhi jahalat ki to Khuda ne apney Paighamber aur mominon par apni taraf se taskeen naazil farmai aur in ko parhaizgaari ki baat par qaim rakha aur wo is k mustahiq aur ahal thay aur Khuda har cheez se Ba Khabar hai Sura Fatah, Ayat No 26 Wohi to hai jis ne apney Paighamber ko hidayat ki kitab aur deen-e-haq dey kar bheja taakey is ko tamam deenon par ghalib karey aur haq zaahir karney k liay Khuda hi kaafi hai Sura Fatah, Ayat No 2 Muhammad Khuda k Paighamber hen aur jo loge in k saath hen wo kaafiron k haq men sakht hen aur aapas men reham dil.

jo bhi bura bhala hai

Sura Mulk Ayat Sura Baqra AyatHelp us build the world’s largest lyrics collection by contributing lyrics here. Jo jaantay hen k beshak wo apney Rab say mulaqaat karney waalay aur ussi ki taraf loat kar jaaney waalay hen. Register a new account. Sura Maaeda Ayat 67 Deen men koi zabardasti nahi, hidayat gumrahi say alag ho chuki hai is liye jo shaks Khuda kay siwa doosray maboodon ka inkar ker kay Khuda per eman laey us ney mazboot rassi ko thaam liya jo kabhi na tootay gi aur Khuda sunney wala janney wala hai Sura Baqra Ayat Ha tu ney usay nahi dekha jo saltanat paa ker Ibrahim say us kay Rab k hzi mein jhagar raha tha jab Ibrahim ney kaha maira Rab to wo hai jo zinda krta aur maarta hai burra kehney laga jo bhi bura bhala hai allah janta hai bhi zinda krta aur maarta hun ibrahim ney kaha Khuda suraj ko mashriq say nikalta hai tu isay maghrib se nikaal.

  RANDY SANTIAGO BABAERO FREE DOWNLOAD

Show my social media links facebook. Aey Rasool Keh do! Aur ye Quran to aik buland rutba kitab hai. Music for your Website.

Sign In Sign Up. Tu un ko daikhta hai k Khuda k aagey janat huay sar basajud hen aur Khuda ka fazal aur us ki khushnoodi talab kar rahey hen. To jo loge un k hukm ki mukhalifat kartey hen in ko darna chahiye k aisa na ho k in par koi aafat par jaey ya takleef dainey wala azab nazil ho Sura Noor, Ayat No Jo dikhawa kertay hein.

Momino Khuda se dara karo aur baat seedhi kaha karo. Jo loge Meri ibadat say khichtay hen yaqeenan jahannum mein jayen gay zaleel ho kar Surah Momin, Ayat Pas aey rasool aap kay pass ilm aajaney kay baad jo shaks Issa k maamley men aap se jhagra krey to aap keh den kay aa jao hum mil kar apney baiton ko aur tmharey baiton ko aur apni aurton ko aur tmhari auraton ko aur apni jaanon ko aur tmhari jaanon ko bula laity hen.

Sura Aal e Imran Ayat 31 Aur Allah tum par apni Rehmat se rujoo karna chahta hai, Jo loge khauwahishat e nafs k pairo hain hzi chaahtay hain k tum Imaan waaly raah e raast se buhat door hat jao Sura Nisa Ayat 27 Aur yaad rakhna Aey Nabi jo bhi bura bhala hai allah janta hai bivio Allah ki ayaton aur Hikmat ko jo tumhary ghar man Tilawat ki jati hain. Phir hum mubahila kartey hen aur jhooton per Allah ki laanat bhejtey hen.