SERAT GATHOLOCO FREE DOWNLOAD

See Terms of Use for details. Kinen tapa nalika duk alit, dipun kerik sarta pinaesan, ing sirah tekeng githoke, tyan pisan mundhak bagus, malah saya anjejemberi, tan pisan ngemperana, putrane Sang Prabu, singa mulat malah gila, tutup mata tan wonten sudi umeksi, kinen nutugen tapa. Dhandhanggula [ edit ] Sinarkara rarasing palupi, ginupita denirarsa paksa, ngiket gita masalahe, gatining suluk luhung, winawangun wandaning tulis, rinaras dimen dadya, pandam susila yu, yayah mamrih rarasing tyas, kang supadi karyeng padhang aywa nganti, pandalih talanjukan. Retrieved from ” https: Dhapur ireng mangkak, anjeginggis, lambe cupet bathukira lengar, bengis saucap-ucape, alane wuwuh-wuwuh, sagung jalma tan sudi meksi, amengo tutup mata, tan sothah andulu, sangsaya kalunta-lunta, amung arda kang dipun nut den rojongi, ijile krentek ala. Neng ngisore ing Tursina ardi, kacarita Sang Sri wus peputra, sajuga jalu warnane, bungkik cilik ndasipun, katon bundhel kulit mbesisik, bawuk sarta abangkak, tanpa netra irung, atanapi kang talingan, karemane mung nendra saari-ari, yen nglilir banjur mothah.

Uploader: Doutaxe
Date Added: 25 March 2004
File Size: 19.75 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 31288
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Wb/jv/Sastra Jawa/Serat Gatholoco

Lampahira nut derenge ati, pan gaatholoco anut tyas kang arda, nggilut reh tan yukti kabeh, madat kasukan minum, ingaturan malah ndukani, Ki Darmagandhul susah, ndulu gustinipun, deniranggung tindak sasar, lama-lama tabeting putreng Aji, lir pisudra ngambara.

Dhandhanggula [ edit ] Sinarkara rarasing palupi, ginupita denirarsa paksa, ngiket gita masalahe, gatining suluk luhung, winawangun wandaning tulis, rinaras dimen dadya, pandam susila serat gatholoco, yayah mamrih rarasing tyas, kang supadi karyeng padhang aywa nganti, pandalih talanjukan.

  AMANDEBELE OSKIDO FREE DOWNLOAD

Nora kena dipun arih-arih, langkung merang Jeng Sri Naranata, ingkang putra tinundhung ge, pan kinen tapa serat gatholoco, neng Waringinsungsang nggon sepi, sinung abdi sajuga, nama Darmagandhul, gathholoco tapabrata, mring kang putra warnane ugi tan becik, dedege anglir keba.

This page was last edited on 31 Mayat Dhapur ireng mangkak, anjeginggis, lambe cupet bathukira lengar, bengis saucap-ucape, alane wuwuh-wuwuh, sagung jalma tan sudi meksi, amengo tutup mata, tan sothah andulu, sangsaya kalunta-lunta, amung arda kang dipun nut den rojongi, ijile krentek ala.

Neng Serat gatholoco done lami, tapa ngalong gumandhul kalawan, kang abdi Darmagandhule, lamine tan cinatur, duk wus prapta salikur warsi, katarima serat gatholoco Hyang, sinung wahyu baud, nyrekal mring samining jalma, tan gatholoo mring bicara langkung wasis, tan sinau nenurat.

Mring sakehing sastra amumpuni, tan winuruk sagungireng petang, nanging saklangkung wasise, sagunge petung putus, nyuwun idi rama Sang Aji, sumedya alelana, nuruti sakayun, ingkang rama lon ngandika, iya kulup sira uga sun lilani, nanging dipun prayitna.

See Terms of Use for details. Bebukane carita winarni, nagari geng gemah tata arja, sefat ing Jajarginawe, wonten ratu dibya nung, pan kaonang-onang mumpuni, ing guna kasantikan, nyakup agal lembut, Suksmawisesa peparab, patih kalih kembar lan warneng Sang Aji, Nur Muhammad kang tuwa. Views Read Edit View history.

Wb/jv/Sastra Jawa/Serat Gatholoco/Pupuh 1

Neng ngisore ing Tursina ardi, kacarita Sang Sri wus peputra, sajuga jalu gatgoloco, bungkik cilik ndasipun, katon bundhel kulit mbesisik, serat gatholoco sarta aerat, tanpa netra irung, atanapi kang talingan, karemane mung nendra saari-ari, yen nglilir banjur mothah. Benjang sira antuk mungsuh luwih, tandhing bantah kawruh kasunyatan, Dyah Perjiwati parabe, langkung sudibya luhung, aneng Guwaterusan tapi, sira sun lih peparab, Gatholoco patut, wis sira nuli mangkata, sigra lengser saking pratapan lumaris, Darmagandhul tut wuntat.

  CHERYL ANN SMITH THE ACCIDENTAL COURTESAN FREE DOWNLOAD

In other languages Add links. Kinen tapa nalika duk alit, dipun kerik sarta pinaesan, ing sirah tekeng githoke, tyan pisan mundhak bagus, malah saya anjejemberi, tan pisan ngemperana, putrane Sang Prabu, singa mulat malah serat gatholoco, tutup mata tan wonten sudi umeksi, kinen nutugen tapa.

Serat Gatholoco 3

Patih mudha Jayarasa nami, Ki Pangulu ran Secapaningal, Jayamiarja jaksane, punggawane sinebut, Kyai Secamanggala tuwin, Secangling gandhekira, mantrinira agung, wadya lit tan keni ngetang, nagri gemah arja mirah serat gatholoco bukti, dununge kanang praja.

Nora duwe mata lawan kuping, ugi lembon yen turu lir pejah, tanpa otot lan balunge, mbelani gustinipun, tapanira wiwit duk alit, ngalong gumandhul ing pang, neng waringin sulur, duk prapta nembelas warsa, ingkang rama Sang Nata enget ing galih, darbe serat gatholoco sajuga. Retrieved from ” https: Navigation Main page Recent changes Random page.